Bieżące wydanie

Zeszyt Naukowy (66)

Wydanie: 2023
Liczba artykułów: 5

Bieżące wydanie Zeszytu Naukowego zawiera artykuły, które są rezultatem współpracy naukowej nauczycieli akademickich ze studentami, a także opracowania studentów, które zostały zaprezentowane podczas V Studenckiej Sesji Naukowej WSZiB, która odbyła się 2 czerwca 2023 r.


1. BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW W ŚRODOWISKU PRACY

lic. Agnieszka Szafarska

W artykule zostało scharakteryzowane pojęcie zaangażowania w odniesieniu do ujęcia teoretycznego oraz praktycznego. Scharakteryzowano również koncepcję J. Mayera i N. Allena, która wyróżnia trzy aspekty zaangażowania: afektywne, trwałe oraz normatywne. Przedstawiono determinanty zaangażowania pracownika w organizacji oraz wyróżniono najważniejsze z nich, do których można zaliczyć: partycypację pracowników, perspektywę rozwoju zawodowego i dobrą atmosferę w pracy, uznanie oraz docenienie przez menedżera. Za kluczowe cechy zaangażowanego pracownika wskazano: identyfikację z organizacją, pozytywne nastawienie do pracy, chęć rozwoju zawodowego i osiągania wysokich wyników czy podejmowanie dodatkowych zadań. Dokonano również analizy zaangażowania w miejscu pracy na podstawie State of the Global Workplace: 2023 Report.


2. TRANSFORMACJA CYFROWA PRZEDSIĘBIORSTW

Dominika Koszany, Martyna Jakubiec

Cyfryzacja rozpoczęła szereg zmian, z których wiele stanowi obecnie kluczowy element współczesnej gospodarki oraz życia społecznego. Media społecznościowe, platformy cyfrowe i dążenie do innowacji są nieodłącznym elementem prowadzenia przedsiębiorstwa w XXI wieku. Artykuł koncentruje się na analizie najnowszych trendów cyfryzacji, prezentując koncepcje i opinie Alvina Tofflera, Klausa Schwaba i Dona Tapscotta.
W artykule poruszana jest również tematyka obejmująca sztuczną inteligencję, Internet Rzeczy, cloud computing, Big Data, blockchain, cyberbezpieczeństwo, edukacja online, czy technologie wirtualnej rzeczywistości.
W kontekście e-commerce, Allegro i Amazon reprezentują nieco różne podejścia – Allegro skupia się na rynku polskim, a Amazon działa globalnie, inwestując intensywnie w sztuczną inteligencję. Oba przedsiębiorstwa korzystają jednak z wielu podobnych udogodnień dla swoich klientów, będąc dzięki temu pionierami w swoich segmentach.
Niebagatelna jest również rola cyfryzacji w logistyce, gdyż to ona usprawniła wiele procesów logistycznych poprzez takie aspekty jak sztuczna inteligencja, analiza danych, Internet Rzeczy i chmura obliczeniowa.
Gwałtowny rozwój technologiczny odcisnął się również na szkolnictwie. Cyfryzacja przekształca proces nauczania, wymagając zmian zarówno w podejściu pedagogicznym, jak i infrastrukturze. Inicjatywy takie jak STEM, które kształcą uczniów w innowacyjnym myśleniu, współpracy i kreatywnym rozwiązywaniu problemów mogą okazać się przyszłością nauczania. Cyfryzacja ma istotne znaczenie w prowadzeniu przedsiębiorstw, tak samo jak w codziennym życiu społecznym. Zmiany technologiczne i coraz to nowsze rozwiązania mogą być dla wielu jednostek społeczeństwa szokujące i trudne do przyswojenia, niosą jednak wiele korzyści. Z pewnością ciągły rozwój technologii stał się jednym z podstawowych elementów funkcjonowania ludzi w XX i XXI wieku. Winien on być jednak bacznie obserwowany i usprawniany pod kątem bezpieczeństwa ze względu na niesione ze sobą zagrożenia.


3. PROBLEM FAKE-NEWS W POLSCE

mgr Joanna Dreżewska, Kacper Stabryła-Tatko

W artykule poruszono kwestię problemu fake-newsów w Polsce. Artykuł rozpoczęto od omówienia definicji fake-newsów (wraz z rozróżnieniem ich rodzajów) oraz elementów ich budowy. Następnie zostały przedstawione metody walki z dezinformacją, a całość wsparto o zwrócenie uwagi na problem określenia granicy pomiędzy cenzurą a blokadą dezinformacji. Ostatecznie, przedstawione zostały wyniki badań dotyczące świadomości występowania fałszywych informacji.


4. DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA PRZYKŁADZIE MARKI COCA-COLA

Lisa Mangone, Oliwia Skawska

Kampanie promocyjne stanowią ważny element strategii marketingowych firm, które chcą zwiększyć swoją popularność oraz sprzedaż swoich produktów lub usług. Budowanie wizerunku marki to niezwykle ważny aspekt działań promocyjnych. Marka Coca-Cola od lat regularnie prowadzi szereg działań promocyjnych, które mają na celu budowanie rozpoznawalność marki na rynku. Celem artykułu jest przeanalizowanie wybranych działań promocyjnych marki Coca-Cola oraz próba określenia ich wpływu na postrzeganie marki.


5. ZASTOSOWANIE MODELI DYSKRYMINACYJNYCH W PREDYKCJI BANKRUCTWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Natalia Job, Kaceper Stabryła-Tatko

W artykule zostały przedstawione wybrane modele dyskryminacyjne. Badanie dotyczące ich skuteczności przeprowadzono w okresie czterech lat przed ogłoszeniem upadłości przez przedsiębiorstwa o PKD-41. Do analizy wykorzystane zostały modele dyskryminacyjne ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Węgier oraz Kanady. Omówiono rezultaty badań, z których wynika fakt, że możliwe jest wykorzystanie modeli zagranicznych w predykcji bankructwa polskich przedsiębiorstw z branży budowlanej. Zauważono również istotny problem braku danych w wybranych sprawozdaniach finansowych, powodujący niemożność zastosowania konkretnych modeli


Szukaj
Redakcja

Redaktor naczelny:
dr Magdalena Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redaktorzy: 
Zarządzanie i Informatyka:
dr Artur Figurski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Paweł Kawa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Janusz Majewski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Finanse i Rachunkowość:
mgr Zofia Wydymus – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Magdalena-Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redakcja językowa (j. angielski):
mgr Janusz Szczygieł – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Sekretarz Redakcji:
dr Bartosz Banduła – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie