Main page


#

Worldwide Internet dissemination
of the Zeszyt Naukowy journal (the Scientific
Journal of the School of Banking and Management
in Krakow)

Zeszyt Naukowy (55)

We are pleased to present the latest Scientific Journal (55) of the School of Banking and Management. The issue includes articles concerning a wide spectrum of management subjects with a...

NewsRSS News

30Jun

#Zeszyt Naukowy (55)

We are pleased to present the latest Scientific Journal (55) of the School of Banking and Management. The issue includes articles concerning a wide spectrum of management subjects with a particular...

More

Articles

2. ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ ORAZ ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU KAPITAŁOWYM

W artykule omówiono rolę analizy fundamentalnej oraz analizy technicznej w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym. Badania empiryczne przeprowadzono na przykładzie Spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Do oszacowania wartości fundamentalnej Spółki wykorzystano metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, a uzyskaną jej wyniku cenę akcji Spółki porównano z aktualnie obowiązującą ceną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizę techniczną natomiast przeprowadzono w różnych horyzontach czasowych inwestycji oraz podjęto próbę określenia rekomendacji inwestycyjnej dla każdego z nich.

2. ROLE OF FUNDAMENTAL AND TECHNICAL ANALYSES IN INVESTMENT DECISION MAKING ON CAPITAL MARKET

The article discusses the role of the fundamental and technical analysis in investment decision-making on the capital market. An empirical investigation was conducted and exemplified by the Śnieżka S.A paint and varnish manufacturer. In order to estimate the fundamental value of the company, the discounted cash flow method was applied and the obtained company’s share value was compared with the current price on the Warsaw Stock Exchange. The technical analysis was conducted in different investment time horizons and an attempt was made to determine an investment recommendation for each of the horizons.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
All rights reserved. (0.129)