Zeszyt naukowy 10

()

Wydanie: 2009

Liczba artykułów: 1

Artykuły zamieszczone się w 10 Zeszycie Naukowym – Finanse i Bankowość, zostały złożone przez studentów studiów I stopnia Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W większości są to ich pierwsze artykuły mające charakter pracy naukowej. Niniejszy zeszyt składa się z 14 tekstów poruszających istotne i aktualne problemy z dziedziny finansów i rachunkowości. Sonia Baczyńska przedstawia rolę bilansu dla potrzeb oceny sytuacji majątkowej i kapitałowej przedsiębiorstw oraz określa, na podstawie rachunku zysków i strat, strukturę kształtowania wyniku finansowego. Bartosz Banduła wskazuje na zasadność badania płynności finansowej jednostki gospodarczej w ujęciu statycznym i dynamicznym, oraz podejmuje próbę oceny ryzyka płynności z uwzględnieniem statystycznych miar ryzyka. Jolanta Barańska omawia możliwości inwestowania w monety bulionowe przez jednostkę gospodarczą, wyjaśnia przyczyny zwiększonego popytu na złoto oraz omawia zasady wyceny tego instrumentu finansowego. Rafał Bednarski podejmuję próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące skuteczności polityki monetarnej prowadzonej przez EBC oraz polityki monetarnej prowadzonej przez banki krajowe w zakresie nie tylko stabilizacji cenowej, lecz również działań na rzecz wzrostu gospodarczego. Agnieszka Mazurek i Damian Pokorniak omawiają rolę rezerw w zabezpieczeniu przedsiębiorstw przed ryzykiem towarzyszącym prowadzeniu działalności gospodarczej. Izabela Pawłowska przedstawia znaczenie środków UE dla rozwoju energetyki w Polsce. Marzena Porwoł analizuje popyt na kredyt dla sektora MSP w Polsce, ukazuje wpływ polityki banku na wielkość akcji kredytowej z uwzględnieniem branży kredytobiorcy oraz przedstawia analizę porównawczą w tym zakresie w skali międzynarodowej. Justyna Rychlik przybliża wybrane problemy z zakresu rachunkowości kreatywnej w pozytywnym ujęciu oraz ukazuje istotne zagadnienia z zakresu agresywnej rachunkowości, podając przykłady zniekształceń w tworzeniu informacji finansowej. Anna Serafin w swoim artykule ukazuje możliwe formy inwestycji w nieruchomości oraz przedstawia zamknięte fundusze nieruchomości jako inwestycji pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem płynących dla inwestorów korzyści, w tym możliwości łatwej dywersyfikacji portfela. Katarzyna Sowińska przedstawia perspektywę rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Olga Strukowska – Kozień podejmuje ważny i dość skomplikowany problem współczesnych celów działalności przedsiębiorstwa, związany z kreowaniem wartości przedsiębiorstwa dla jego akcjonariuszy. Elżbieta Titis przedstawia wpływ wiedzy, w rozumieniu własności intelektualnej, na osiąganie korzyści ekonomicznych. Wiktor Woźniak przeprowadza analizę możliwości stosowania polityki amortyzacyjnej w ujęciu prawa bilansowego. Wysoki poziom merytoryczny opracowań daje możliwość wykorzystania materiałów w procesie dydaktycznym WSZiB. Magdalena Kowalska-Musiał

Artykuły

Jak bardzo interesujący był ten artykuł?

Kliknij na gwiazdkę, aby zagłosować

Średnia ocena / 5. Głosów:

Jak narazie nikt nie głosowal.
Szukaj
Redakcja

Redaktor naczelny:
dr Magdalena Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redaktorzy: 
Zarządzanie i Informatyka:
dr Artur Figurski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Paweł Kawa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Janusz Majewski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Finanse i Rachunkowość:
mgr Zofia Wydymus – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Magdalena-Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redakcja językowa (j. angielski):
mgr Janusz Szczygieł – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Sekretarz Redakcji:
dr Bartosz Banduła – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie