Zeszyt naukowy 12

()

Wydanie: 2010

Liczba artykułów: 1

„Zeszyt Naukowy 12. Finanse i Bankowość nr 6”, stanowi zbiór trzynastu artykułów o zróżnicowanej tematyce z obszaru finansów i bankowości. Opracowania mają jednolitą konstrukcję, a co najważniejsze ich przedmiotem rozważań są problemy aktualne i merytorycznie ważne. Bartosz Banduła podejmuje istotne zagadnienie z zakresu finansów, związane z kosztami i korzyściami przystąpienia Polski do strefy euro. Rafał Bednarski ukierunkował rozważania na aktualny problem badawczy z zakresu finansów, związany z wartością przedsiębiorstw internetowych. Mariusz Bołoz przedstawia problem efektu dyspozycji, mieszczący się w badaniach z zakresu finansów. Teresa Kamińska-Blichowska i Kaja Pękala analizują aktualny problem z zakresu finansów międzynarodowych, dotyczący wpływu kryzysu finansowego na sytuację ekonomiczno-finansową banku Irlandii – Bank of Ireland. Paweł Kawa prezentuje aktualny problem z zakresu finansów, związany z określeniem czynników determinujących inwestycje, które mogą być przedmiotem oddziaływania Banku Centralnego. Małgorzata Kożuch omawia problem z zakresu restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw. Sylwia Krajewska prezentuje walory informacyjne sprawozdań finansowych pro forma oraz wskazuje możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu jednostką gospodarczą. Omawiany problem mieści się w zakresie planowania finansowego. Renata Papież podejmuje ważny problem badawczy z zakresu bankowości, omawiając rolę morskich listów zastawnych w niemieckim banku morskim Deutsche Schiffsbank AG. Anna Stronczek i Iwona Wieczerzak przedstawiają problem badawczy z zakresu finansów i ubezpieczeń – model wyboru ubezpieczyciela. Monika Szaraniec ukazuje pozycję prawną konsumenta wobec bankowego tytułu egzekucyjnego. Opracowanie zawiera problem z zakresu prawa i bankowości. Robert Szaraniec omawia problem badawczy z zakresu bankowości, dotyczący aktualnych uwarunkowań prawnych procesów sekurytyzacyjnych stosowanych w polskim sektorze bankowym. Zofia Wydymus ukazuje przejawy podziału pionowego kont w nawiązaniu do funkcji współczesnej rachunkowości. Omawiana problematyka dotyczy wyceny bilansowej oraz rozwiązań ewidencyjnych wybranych składników majątku przedsiębiorstwa. Jolanta Zombirt przedstawia problem badawczy z zakresu finansów międzynarodowych dotyczący reformy infrastruktury regulacyjno-nadzorczej w Unii Europejskiej. Zawartość merytoryczna opracowań, jej wysoki poziom daje możliwość wykorzystania materiałów w procesie dydaktycznym WSZiB. Składam serdeczne podziękowania Panu Profesorowi Bronisławowi Micherdzie za cenne sugestie i uwagi, które dodatnio wpłynęły na walor Zeszytu Naukowego, Pani Dziekan Zofii Wydymus za wysiłek merytoryczny przy opracowywaniu niniejszego Zeszytu oraz Panu Bartoszowi Bandule za ujednolicenie strony technicznej opracowań. Magdalena Kowalska-Musiał

Artykuły

Jak bardzo interesujący był ten artykuł?

Kliknij na gwiazdkę, aby zagłosować

Średnia ocena / 5. Głosów:

Jak narazie nikt nie głosowal.
Szukaj
Redakcja

Redaktor naczelny:
dr Magdalena Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redaktorzy: 
Zarządzanie i Informatyka:
dr Artur Figurski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Paweł Kawa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Janusz Majewski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Finanse i Rachunkowość:
mgr Zofia Wydymus – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Magdalena-Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redakcja językowa (j. angielski):
mgr Janusz Szczygieł – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Sekretarz Redakcji:
dr Bartosz Banduła – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie