Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (56)

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu Naukowego WSZiB. W opracowaniu znajdują się artykuły dotyczące współczesnych problemów zarządzania.

AktualnościRSS Aktualności

26wrz

#Zeszyt Naukowy (56)

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu Naukowego WSZiB. W opracowaniu znajdują się cztery artykuły dotyczące współczesnych problemów zarządzania.

Czytaj dalej

Artykuły

1. WPŁYW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WOBEC ŚRODOWISKA NATURALNEGO NA WIZERUNEK ORGANIZACJI

Istotą społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest uwzględnienie w działalności organizacji problemów społecznych, ochrony środowiska i relacji z interesariuszami. Funkcjonowanie w zgodzie z otoczeniem, a w szczególności dbanie o środowisko naturalne, oddziałuje na obraz organizacji w opinii publicznej. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano odpowiedzialność biznesu wobec środowiska naturalnego jako jeden z obszarów CSR. Zaprezentowano CSR jako strategię w budowaniu wizerunku organizacji. Na podstawie wyników własnych badań ankietowych dokonano analizy wpływu społecznej odpowiedzialności biznesu wobec środowiska naturalnego na wizerunek organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem banku.

2. STATYSTYCZNA ANALIZA ZMIENNOŚCI KURSÓW AKCJI WYBRANYCH SPÓŁEK WIG W LATACH 2015-2020

Celem niniejszego artykułu jest próba scharakteryzowania zmienności kursów akcji spółek należących do WIG20 oraz samego indeksu WIG20, przy wykorzystaniu metod statystycznych. Kursy akcji badanych spółek ulegały w wybranym przedziale czasu głębokim wahaniom. Przeprowadzona analiza korelacji wskazuje na losowy charakter tych zmian. Analizując pozostałe wskaźniki zauważyć można powiązania branżowe firm, tj. kursy akcji spółek o podobnym profilu są ze sobą skorelowane. Zastosowana metoda degresywnej regresji krokowej pozwoliła na zbudowanie modelu prognozującego zmiany indeksu WIG20 z 70% pewnością.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.206)