Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (56)

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu Naukowego WSZiB. W opracowaniu znajdują się artykuły dotyczące współczesnych problemów zarządzania.

AktualnościRSS Aktualności

26wrz

#Zeszyt Naukowy (56)

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu Naukowego WSZiB. W opracowaniu znajdują się cztery artykuły dotyczące współczesnych problemów zarządzania.

Czytaj dalej

Artykuły

1. WPŁYW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WOBEC ŚRODOWISKA NATURALNEGO NA WIZERUNEK ORGANIZACJI

Istotą społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest uwzględnienie w działalności organizacji problemów społecznych, ochrony środowiska i relacji z interesariuszami. Funkcjonowanie w zgodzie z otoczeniem, a w szczególności dbanie o środowisko naturalne, oddziałuje na obraz organizacji w opinii publicznej. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano odpowiedzialność biznesu wobec środowiska naturalnego jako jeden z obszarów CSR. Zaprezentowano CSR jako strategię w budowaniu wizerunku organizacji. Na podstawie wyników własnych badań ankietowych dokonano analizy wpływu społecznej odpowiedzialności biznesu wobec środowiska naturalnego na wizerunek organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem banku.

3. ZNACZENIE AUDYTÓW W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Audyty wewnętrze są wymaganiem norm zarządzania jakością. Kierownictwo firmy odpowiada za planowe realizowanie działań audytowych. Audytorom muszą być zapewnione odpowiednie warunki pracy, do których należy zaliczyć zaangażowanie kierownictwa oraz wsparcie ze strony kadry kierowniczej. Budowanie sprawnego zespołu audytowego ma istotne znaczenie dla osiągania założonych celów jakościowych. W organizacjach, w których widoczne jest takie zaangażowanie, stan zgodności z wymaganiami norm jakości jest wyższy niż w organizacjach, w których istnieje tendencja do całkowitego przenoszenia odpowiedzialności na przedstawicieli kierownictwa.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.212)