Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (55)

Zapraszamy do lektury najnowszego Zeszytu Naukowego (55) Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Tym razem wszystkie opracowania dotyczą szeroko rozumianej problematyki zarządzania...

AktualnościRSS Aktualności

26wrz

#Zeszyt Naukowy (56)

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu Naukowego WSZiB. W opracowaniu znajdują się cztery artykuły dotyczące współczesnych problemów zarządzania.

Czytaj dalej

Artykuły

3. ZASTOSOWANIE WYBRANYCH MODELI WCZESNEGO OSTRZEGANIA W PROGNOZOWANIU UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – NA PRZYKŁADZIE FIRMY QUMAK S.A.

W artykule ukazano skuteczność czterech wybranych modeli wczesnego ostrzegania o zagrożeniu upadłością przedsiębiorstwa – na przykładzie spółki Qumak S.A. Analiza sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa została przeprowadzona na podstawie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

4. ZACHOWANIA ZAKUPOWE MŁODYCH KONSUMENTÓW NA RYNKU NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Zachowania zakupowe konsumentów są to zachowania związane z procesem nabycia produktu, który dotyczy podjęcia decyzji wyboru, dokonywanej według złożonych kryteriów. Poznanie tego procesu stanowi niezwykle cenną bazę informacji dla przedsiębiorstw, która umożliwia im opracowanie skutecznego programu działania. W artykule opisano obszar zachowań zakupowych konsumenta. Scharakteryzowano rynek napojów alkoholowych w Polsce. Na podstawie wyników własnego badania ankietowego przeprowadzonego wśród 100 osób w wieku 20-34 lata, dokonano analizy zachowań zakupowych młodych nabywców napojów alkoholowych.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.166)