Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (51)

Zapraszamy do lektury 51 numeru Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Poszczególne opracowania tego wydania charakteryzuje podejście wieloaspektowe i...

AktualnościRSS Aktualności

27wrz

#Zeszyt Naukowy (52)

Zapraszamy do lektury najnowszego Zeszytu Naukowego (52) Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Tym razem wszystkie opracowania dotyczą szeroko rozumianej problematyki zarządzania i...

Czytaj dalej

Artykuły

1. RETROSPEKTYWNA ANALIZA I KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA CUKRU W POLSCE W LATACH 1989-2018

Rozwój ekonomiczny cukrownictwa w Polsce zależy od polityki gospodarczej Rządu RP i KE. Celem artykułu jest przedstawienie transformacji cukrownictwa w Polsce od 1989 r. i zaproponowanie ekonomicznie uzasadnionego kierunku jego rozwoju. Artykuł został podzielony na III części. Cześć I opracowania zawiera periodyzację rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce w okresie transformacji i jej podział na III etapy: etap I: deregulacji cukrownictwa i protekcjonizmu rynkowego obejmujący lata 1989-1993; etap II: regulacji produkcji buraków cukrowych i otwartego rynku obejmujący okres od 1994 r. do 1 października 2017 r.; etap III: deregulacji produkcji buraków cukrowych, regulowanego rynku i konsolidacji spożywczych spółek państwowych, który rozpoczął się symbolicznie w dniu 1 października 2017 r. – zniesienie kwot cukrowych. Część II artykułu ukazuje przekształcenia struktury własnościowej polskiego cukrownictwa. Cześć III została poświęcona systemowi bezkwotowemu (lata 1989-1994 i od dnia 1 p

2. AUDYT I CONTROLLING FINSNOWY W SYSTEMIE INFORMACYJNO-KONTROLNYM JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ – OBSZARY DYWERGENCJI I KONWERGENCJI

Rozwój globalnej gospodarki determinuje konieczność dostosowania przedsiębiorstw do oczekiwań ewoluującego rynku. Relewantne i skuteczne działania jednostek powinny uwzględniać najnowsze rozwiązania organizacyjno-prawne z zakresu rachunkowości i koncepcji zarządzania. W tym celu niezbędna jest budowa holistycznego i elastycznego systemu informacyjno-kontrolnego przedsiębiorstwa, który zapewni wiarygodność informacji, zabezpieczając je przed istotnymi zniekształceniami oraz zwiększy ich znaczenie w procesie decyzyjnym. Celem głównym opracowania jest przedstawienie roli audytu finansowego i controllingu finansowego jako narzędzi informacyjno-kontrolnych jednostek gospodarczych oraz zwrócenie uwagi na obszary ich dywergencji i konwergencji. Do realizacji celu wykorzystano analizę krytyczną literatury przedmiotu z zakresu audytu i controllingu finansowego, a przy formułowaniu wniosków – metody dedukcji i syntezy.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.149)