Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (56)

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu Naukowego WSZiB. W opracowaniu znajdują się artykuły dotyczące współczesnych problemów zarządzania.

AktualnościRSS Aktualności

26wrz

#Zeszyt Naukowy (56)

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu Naukowego WSZiB. W opracowaniu znajdują się cztery artykuły dotyczące współczesnych problemów zarządzania.

Czytaj dalej

Artykuły

3. ZNACZENIE AUDYTÓW W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Audyty wewnętrze są wymaganiem norm zarządzania jakością. Kierownictwo firmy odpowiada za planowe realizowanie działań audytowych. Audytorom muszą być zapewnione odpowiednie warunki pracy, do których należy zaliczyć zaangażowanie kierownictwa oraz wsparcie ze strony kadry kierowniczej. Budowanie sprawnego zespołu audytowego ma istotne znaczenie dla osiągania założonych celów jakościowych. W organizacjach, w których widoczne jest takie zaangażowanie, stan zgodności z wymaganiami norm jakości jest wyższy niż w organizacjach, w których istnieje tendencja do całkowitego przenoszenia odpowiedzialności na przedstawicieli kierownictwa.

2. STATYSTYCZNA ANALIZA ZMIENNOŚCI KURSÓW AKCJI WYBRANYCH SPÓŁEK WIG W LATACH 2015-2020

Celem niniejszego artykułu jest próba scharakteryzowania zmienności kursów akcji spółek należących do WIG20 oraz samego indeksu WIG20, przy wykorzystaniu metod statystycznych. Kursy akcji badanych spółek ulegały w wybranym przedziale czasu głębokim wahaniom. Przeprowadzona analiza korelacji wskazuje na losowy charakter tych zmian. Analizując pozostałe wskaźniki zauważyć można powiązania branżowe firm, tj. kursy akcji spółek o podobnym profilu są ze sobą skorelowane. Zastosowana metoda degresywnej regresji krokowej pozwoliła na zbudowanie modelu prognozującego zmiany indeksu WIG20 z 70% pewnością.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.148)