Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (48)

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego. Tym razem publikowane teksty są owocem pracy studentów i młodych pracowników nauki. Zgłoszone do wydawnictwa teksty...

AktualnościRSS Aktualności

13sie

#Zeszyt Naukowy (48)

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego. Tym razem publikowane teksty są owocem pracy studentów i młodych pracowników nauki. Zgłoszone do wydawnictwa teksty przeszły pełen...

Czytaj dalej

Artykuły

6. ZASTOSOWANIE PRAWA UNIJNEGO DO NARUSZEŃ PRAWORZĄDNOŚCI PRZEZ PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

Aby zrozumieć, czy i dlaczego prawo Unii Europejskiej powinno znajdować zastosowanie do naruszeń praworządności przez państwo członkowskie, należy sięgnąć przede wszystkim do aktów prawnych UE. Jednakże ze względu na fakt, że prawo unijne odzwierciedla aksjologię i cele wspólnoty europejskiej, znajomość tych czynników będzie pomocna przy wykładni traktatów i innych dokumentów. Idea praworządności zaczerpnięta z konstytucyjnej tradycji państw członkowskich ma fundamentalne znaczenie dla Unii Europejskiej. z tego względu wielokrotnie odwołują do niej traktaty, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, rezolucje, komunikaty etc.

7. UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W POLSCE - KONTEKST TEORETYCZNY

Artykuł koncentruje się na uwarunkowaniach konkurencyjności banków spółdzielczych w Polsce- w kontekście teoretycznym. Główny cel artykułu stanowi przedstawienie podstawowych kwestii dotyczących konkurencyjności banków spółdzielczych. W tym zakresie dokonano analizy danych zastanych w obrębie takich obszarów tematycznych jak specyfika banków spółdzielczych, pojęcia i determinantów konkurencyjności, zewnętrzne i wewnętrzne czynniki konkurencyjności banków spółdzielczych, strategiczne ujęcie konkurencyjności banków spółdzielczych, jak również rozwój banków spółdzielczych w Polsce z wykorzystaniem narzędzi konkurencyjności.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.161)