Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (54)

Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego wydania Zeszytu Naukowego, którego tematyka koncentruje się wokół problemów finansów i zarządzania. Artykuły zamieszczone w...

AktualnościRSS Aktualności

30cze

#Zeszyt Naukowy (55)

Zapraszamy do lektury najnowszego Zeszytu Naukowego (55) Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Tym razem wszystkie opracowania dotyczą szeroko rozumianej problematyki zarządzania i...

Czytaj dalej

Artykuły

2. WSPÓŁDZIAŁANIE BIZNESU Z UCZELNIĄ JAKO DROGA DO BUDOWANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO

W artykule został scharakteryzowany proces współdziałania biznesu ze szkołą wyższą, który postrzegany jest jako odpowiedź na obecne potrzeby gospodarcze w zakresie budowania wysokiej jakości kapitału ludzkiego. Omówiono przesłanki wskazujące na zasadność współdziałania biznesu z uczelnią oraz przedstawiono możliwe formy tego współdziałania. Na wybranym przykładzie, pionierskim w skali kraju, ukazano praktykę funkcjonowania procesu współdziałania biznes-uczelnia wraz z jego założeniami i efektami dla obu stron.

1. WPŁYW ZMIAN W PODATKU PIT NA BUDŻETY NAJWIĘKSZYCH METROPOLII W POLSCE

W artykule pochylono się nad zagadnieniem wpływu zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, a konkretniej na zwolnieniu od niego osób do 26. r. życia oraz obniżeniu dolnej stawki tego podatku z 18 do 17%. Omówiona nowelizacja niesie skutki nie tylko dla budżetu państwa ale także dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, i to właśnie na przykładzie kilku największych miast na prawach powiatu w Polsce została przeprowadzona analiza dochodów i wydatków w projektach budżetu na 2020 rok w porównaniu do lat poprzednich. Pod uwagę wzięto szczególnie zestawienie dochodów z podatku PIT bezwzględnie ale także jako procent dochodów ogółem, z wydatkami majątkowymi oraz nimi jako procent wydatków ogółem. Miało to na celu w sposób analityczny potwierdzenie lub obalenie tezy jakoby ulgi w omawianym podatku wpłynęły na zahamowanie inwestycji. Jednak mimo pracy przy danych liczbowych, należy pamiętać o złożoności budżetu i szeregu aspektów na niego wpływających, dzięki czemu wysnute wnioski


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.206)