Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (56)

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu Naukowego WSZiB. W opracowaniu znajdują się artykuły dotyczące współczesnych problemów zarządzania.

AktualnościRSS Aktualności

26wrz

#Zeszyt Naukowy (56)

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu Naukowego WSZiB. W opracowaniu znajdują się cztery artykuły dotyczące współczesnych problemów zarządzania.

Czytaj dalej

Artykuły

2. STATYSTYCZNA ANALIZA ZMIENNOŚCI KURSÓW AKCJI WYBRANYCH SPÓŁEK WIG W LATACH 2015-2020

Celem niniejszego artykułu jest próba scharakteryzowania zmienności kursów akcji spółek należących do WIG20 oraz samego indeksu WIG20, przy wykorzystaniu metod statystycznych. Kursy akcji badanych spółek ulegały w wybranym przedziale czasu głębokim wahaniom. Przeprowadzona analiza korelacji wskazuje na losowy charakter tych zmian. Analizując pozostałe wskaźniki zauważyć można powiązania branżowe firm, tj. kursy akcji spółek o podobnym profilu są ze sobą skorelowane. Zastosowana metoda degresywnej regresji krokowej pozwoliła na zbudowanie modelu prognozującego zmiany indeksu WIG20 z 70% pewnością.

1. WPŁYW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WOBEC ŚRODOWISKA NATURALNEGO NA WIZERUNEK ORGANIZACJI

Istotą społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest uwzględnienie w działalności organizacji problemów społecznych, ochrony środowiska i relacji z interesariuszami. Funkcjonowanie w zgodzie z otoczeniem, a w szczególności dbanie o środowisko naturalne, oddziałuje na obraz organizacji w opinii publicznej. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano odpowiedzialność biznesu wobec środowiska naturalnego jako jeden z obszarów CSR. Zaprezentowano CSR jako strategię w budowaniu wizerunku organizacji. Na podstawie wyników własnych badań ankietowych dokonano analizy wpływu społecznej odpowiedzialności biznesu wobec środowiska naturalnego na wizerunek organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem banku.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.24)