Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (55)

Zapraszamy do lektury najnowszego Zeszytu Naukowego (55) Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Tym razem wszystkie opracowania dotyczą szeroko rozumianej problematyki zarządzania...

AktualnościRSS Aktualności

30cze

#Zeszyt Naukowy (55)

Zapraszamy do lektury najnowszego Zeszytu Naukowego (55) Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Tym razem wszystkie opracowania dotyczą szeroko rozumianej problematyki zarządzania i...

Czytaj dalej

Artykuły

3. ZASTOSOWANIE WYBRANYCH MODELI WCZESNEGO OSTRZEGANIA W PROGNOZOWANIU UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – NA PRZYKŁADZIE FIRMY QUMAK S.A.

W artykule ukazano skuteczność czterech wybranych modeli wczesnego ostrzegania o zagrożeniu upadłością przedsiębiorstwa – na przykładzie spółki Qumak S.A. Analiza sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa została przeprowadzona na podstawie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

2. ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ ORAZ ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU KAPITAŁOWYM

W artykule omówiono rolę analizy fundamentalnej oraz analizy technicznej w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym. Badania empiryczne przeprowadzono na przykładzie Spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Do oszacowania wartości fundamentalnej Spółki wykorzystano metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, a uzyskaną jej wyniku cenę akcji Spółki porównano z aktualnie obowiązującą ceną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizę techniczną natomiast przeprowadzono w różnych horyzontach czasowych inwestycji oraz podjęto próbę określenia rekomendacji inwestycyjnej dla każdego z nich.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.202)