Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (51)

Zapraszamy do lektury 51 numeru Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Poszczególne opracowania tego wydania charakteryzuje podejście wieloaspektowe i...

AktualnościRSS Aktualności

8cze

#Zeszyt Naukowy (51)

Zapraszamy do lektury 51 numeru Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Poszczególne opracowania tego wydania charakteryzuje podejście wieloaspektowe i...

Czytaj dalej

Artykuły

1. RETROSPEKTYWNA ANALIZA I KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA CUKRU W POLSCE W LATACH 1989-2018

Rozwój ekonomiczny cukrownictwa w Polsce zależy od polityki gospodarczej Rządu RP i KE. Celem artykułu jest przedstawienie transformacji cukrownictwa w Polsce od 1989 r. i zaproponowanie ekonomicznie uzasadnionego kierunku jego rozwoju. Artykuł został podzielony na III części. Cześć I opracowania zawiera periodyzację rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce w okresie transformacji i jej podział na III etapy: etap I: deregulacji cukrownictwa i protekcjonizmu rynkowego obejmujący lata 1989-1993; etap II: regulacji produkcji buraków cukrowych i otwartego rynku obejmujący okres od 1994 r. do 1 października 2017 r.; etap III: deregulacji produkcji buraków cukrowych, regulowanego rynku i konsolidacji spożywczych spółek państwowych, który rozpoczął się symbolicznie w dniu 1 października 2017 r. – zniesienie kwot cukrowych. Część II artykułu ukazuje przekształcenia struktury własnościowej polskiego cukrownictwa. Cześć III została poświęcona systemowi bezkwotowemu (lata 1989-1994 i od dnia 1 p

3. ANALIZA PRZEBIEGU PROCESU LEGALIZACJI POBYTU I PRACY ORAZ ADAPTACJI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – WYNIKI WŁASNYCH BADAŃ SONDAŻOWYCH

W obliczu wzrastającej liczby migracji obywateli państw trzecich do Polski, ważną kwestią staje się sprawne przeprowadzenie procesu legalizacji ich pobytu i pracy, który sprawnie i pozytywnie przeprowadzony, może determinować jakość ich pobytu w Polsce i ich opinie na temat naszego kraju. W artykule dokonano analizy składanych wniosków o pobyt i zezwolenie na pracę składanych w Małopolsce przez obywateli państw trzecich. Zaprezentowano wyniki własnego badania ankietowego przeprowadzonego wśród 79 osób cudzoziemców rosyjskojęzycznych zamieszkujących w Małopolsce, a także omówiono wynikające z niego wnioski. W celu zapoznania się z przebiegiem organizacji pracy Urzędów Wojewódzkich, a także zmian wprowadzanych w trakcie lawinowych wzrostów liczby aplikacji o nadanie zezwoleń na pobyt i pracę cudzoziemców, przeprowadzono wywiad z osobą znajdującą się na kierowniczym stanowisku w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto podano propozycję wpro


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.182)