Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (51)

Zapraszamy do lektury 51 numeru Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Poszczególne opracowania tego wydania charakteryzuje podejście wieloaspektowe i...

AktualnościRSS Aktualności

8cze

#Zeszyt Naukowy (51)

Zapraszamy do lektury 51 numeru Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Poszczególne opracowania tego wydania charakteryzuje podejście wieloaspektowe i...

Czytaj dalej

Artykuły

3. ANALIZA PRZEBIEGU PROCESU LEGALIZACJI POBYTU I PRACY ORAZ ADAPTACJI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – WYNIKI WŁASNYCH BADAŃ SONDAŻOWYCH

W obliczu wzrastającej liczby migracji obywateli państw trzecich do Polski, ważną kwestią staje się sprawne przeprowadzenie procesu legalizacji ich pobytu i pracy, który sprawnie i pozytywnie przeprowadzony, może determinować jakość ich pobytu w Polsce i ich opinie na temat naszego kraju. W artykule dokonano analizy składanych wniosków o pobyt i zezwolenie na pracę składanych w Małopolsce przez obywateli państw trzecich. Zaprezentowano wyniki własnego badania ankietowego przeprowadzonego wśród 79 osób cudzoziemców rosyjskojęzycznych zamieszkujących w Małopolsce, a także omówiono wynikające z niego wnioski. W celu zapoznania się z przebiegiem organizacji pracy Urzędów Wojewódzkich, a także zmian wprowadzanych w trakcie lawinowych wzrostów liczby aplikacji o nadanie zezwoleń na pobyt i pracę cudzoziemców, przeprowadzono wywiad z osobą znajdującą się na kierowniczym stanowisku w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto podano propozycję wpro

2. AUDYT I CONTROLLING FINSNOWY W SYSTEMIE INFORMACYJNO-KONTROLNYM JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ – OBSZARY DYWERGENCJI I KONWERGENCJI

Rozwój globalnej gospodarki determinuje konieczność dostosowania przedsiębiorstw do oczekiwań ewoluującego rynku. Relewantne i skuteczne działania jednostek powinny uwzględniać najnowsze rozwiązania organizacyjno-prawne z zakresu rachunkowości i koncepcji zarządzania. W tym celu niezbędna jest budowa holistycznego i elastycznego systemu informacyjno-kontrolnego przedsiębiorstwa, który zapewni wiarygodność informacji, zabezpieczając je przed istotnymi zniekształceniami oraz zwiększy ich znaczenie w procesie decyzyjnym. Celem głównym opracowania jest przedstawienie roli audytu finansowego i controllingu finansowego jako narzędzi informacyjno-kontrolnych jednostek gospodarczych oraz zwrócenie uwagi na obszary ich dywergencji i konwergencji. Do realizacji celu wykorzystano analizę krytyczną literatury przedmiotu z zakresu audytu i controllingu finansowego, a przy formułowaniu wniosków – metody dedukcji i syntezy.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.113)