Zeszyt naukowy 11

()

Wydanie: 2009

Liczba artykułów: 1

Zeszyt Naukowy nr 11 zawiera 16 opracowań o charakterze interdyscyplinarnym. Treści zawarte w poszczególnych artkułach pochodzą ze zróżnicowanych dyscyplin naukowych: zarządzania, marketingu, statystyki, rachunkowości, finansów oraz prawa. Prace z zakresu zarządzania obejmują 6 opracowań. Małgorzata Baś-Mazur przedstawia typologiczną teorię karier J. Hollanda w planowaniu ścieżki zawodowej, autorka dodatkowo ilustruje to zagadnienie wynikami badań własnych. Joanna Dreżewska podejmuje tematykę roli konfliktów w teorii zarządzania oraz przedstawia sposoby i techniki wspomagające ich rozwiązywanie. Tomasz Kafel analizuje system zarządzania kompetencjami pracowniczymi w Wojewódzkim Urzędzie pracy w Krakowie. Katarzyna Kotulska omawia motywy i formy internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz bariery i przewagi warunkujące stopień umiędzynarodowienia MŚP. Sylwia Krajewska charakteryzuje cechy i predyspozycje controllera w przedsiębiorstwie oraz przedstawia relacje między kontrolerem a skarbnikiem i menedżerem. Barbara Siuta-Tokarska prezentuje problem wykorzystania zasobów pracy na jego tle charakteryzuje zmiany w liczbie aktywnych przedsiębiorstw oraz osób w nich pracujących w latach 1996-2007 w Polsce. Prace z zakresu marketingu obejmują 3 opracowania. Joanna Brandys omawia zagadnienia uczestnictwa dzieci w procesie badań marketingowych pod względem organizacji specyficznych warunków oraz metod badawczych. Jan W. Wiktor identyfikuje naturę strategii przedsiębiorstw w marketingu międzynarodowym oraz przedstawia strategię międzynarodowego rozwoju korporacji transnarodowej. Dominika Woźny omawia konsumpcję dób trwałych w aspekcie zachowań młodych nabywców, autorka prezentuje również wyniki badań własnych zachowań nabywczych na rynku odzieży i obuwia. Prace ze statystyki obejmują 3 opracowania. Beata Basiura i Anna Czapkiewicz przedstawiają modele funkcji połączeń, rozkłady brzegowe, estymację parametrów funkcji połączeń oraz przeprowadzone badania na 42 indeksach giełd światowych od 2 stycznia2000 do 31października 2008 roku. Artur Figurski omawia podstawy teoretyczne szeregów Fouriera poprzez odpowiednio skonstruowane funkcje matematyczne. Barbara Jabłońska-Firek i Arkadiusz Utrata prezentują analizę predykcji z wykorzystaniem trendu pełzającego, która obejmuje oceny jakości predyktora i prognoz, na przykładzie wydobycia węgla kamiennego w Polsce w latach 1995-2007. Prace z rachunkowości zawierają 2 opracowania. Sylwia Bętkowska ukazuje miejsce kapitału obrotowego w strukturze determinant wartości przedsiębiorstwa. Małgorzata Białas omawia wykorzystanie kapitału obrotowego netto przy ocenie zdolności kredytowej na przykładzie wybranych dwóch banków. Renata Papież przygotowała opracowanie z zakresu finansów, w którym przedstawia szczegółową analizę polskiego i niemieckiego rynku listów zastawnych. Beata Superson-Polowiec i Monika Szaraniec podjęły temat aktualnego stanu prawnego oraz różnic interpretacyjnych występujących przy stosowaniu przepisów oraz orzecznictwa w zakresie dobowego i tygodniowego okresu odpoczynku. Wysoki merytoryczny walor opracowań daje możliwość wykorzystania materiałów w procesie dydaktycznym WSZiB. Za recenzję z cennymi uwagami i sugestiami, które wzbogaciły jakość niniejszej publikacji dziękuję Pani Profesor Krystynie Rajzer. Panu Dziekanowi Arturowi Figurskiemu pragnę podziękować za zaangażowanie i wysiłek merytoryczny w pracach redakcyjnych, a Panu Bartoszowi Bandule za redakcję techniczną opracowań. Magdalena Kowalska-Musiał

Artykuły

Jak bardzo interesujący był ten artykuł?

Kliknij na gwiazdkę, aby zagłosować

Średnia ocena / 5. Głosów:

Jak narazie nikt nie głosowal.
Szukaj
Redakcja

Redaktor naczelny:
dr Magdalena Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redaktorzy: 
Zarządzanie i Informatyka:
dr Artur Figurski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Paweł Kawa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Janusz Majewski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Finanse i Rachunkowość:
mgr Zofia Wydymus – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Magdalena-Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redakcja językowa (j. angielski):
mgr Janusz Szczygieł – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Sekretarz Redakcji:
dr Bartosz Banduła – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie