Strona główna


Wymogi edytorskie

Teksty należy nadsyłać na adres redakcji w formie elektronicznej, według wzoru załączonego standardów edytorskich zamieszczonych na stronach redakcji w formacie MS Word. Wszystkie rysunki oraz wykresy powinny być przygotowane w formie edytowalnej, tak aby możliwa była ich poprawa. Teksty podlegają recenzji niezależnego, zewnętrznego recenzenta. Redakcja nie ujawnia danych recenzentów, a jedynie publikuje listę potencjalnych recenzentów prac naukowych.

Warunkiem publikacji tekstów w Czasopiśmie jest podpisanie deklaracji o samodzielności przygotowania artykułu oraz oświadczenia o zaliczeniu artykułu do dorobku naukowego WSZiB w Krakowie na potrzeby oceny parametrycznej.

Wymogi edytorskie i oświadczenia wymagane przez Redakcję na potrzeby publikacji artykułu:


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.104)