Strona główna


Bieżące wydanie

Zeszyt Naukowy (55)

Wydanie: 2020

Liczba artykułów: 4

Zapraszamy do lektury najnowszego Zeszytu Naukowego (55) Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Tym razem wszystkie opracowania dotyczą szeroko rozumianej problematyki zarządzania i poświęcone są aktualnym zagadnieniom z tego zakresu.


1. DETERMINANTY JAKOŚCI EDUKACJI ZDALNEJ W SZKOŁACH WYŻSZYCH

dr Anna Kijanka, prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski

Artykuł koncentruje się na zagadnieniach dotyczących istotnej i aktualnej problematyki jakości kształcenia zdalnego w szkolnictwie wyższym. W pracy wskazano główne czynniki wpływające na jakość e-learningu na podstawie analizy literatury przedmiotu, w oparciu o doświadczenia własne oraz badania opinii studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Wysoka jakość kształcenia zdalnego wymaga synergii działań zaangażowanych i kreatywnych pracowników dydaktycznych, nowoczesnego zarządzania, funkcjonalnych usług infrastruktury informatycznej. Wprowadzenie jednak jedynie formy zdalnej wiąże się z utraconymi korzyściami społecznych kontaktów w środowisku akademickim, z degradacją studiów wyższych do poziomu ośrodka doskonalenia zawodowego.

Pobierz PDF

2. ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ ORAZ ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU KAPITAŁOWYM

dr Artur Figurski, mgr Agnieszka Oleksy

W artykule omówiono rolę analizy fundamentalnej oraz analizy technicznej w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym. Badania empiryczne przeprowadzono na przykładzie Spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Do oszacowania wartości fundamentalnej Spółki wykorzystano metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, a uzyskaną jej wyniku cenę akcji Spółki porównano z aktualnie obowiązującą ceną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizę techniczną natomiast przeprowadzono w różnych horyzontach czasowych inwestycji oraz podjęto próbę określenia rekomendacji inwestycyjnej dla każdego z nich.

Pobierz PDF

3. ZASTOSOWANIE WYBRANYCH MODELI WCZESNEGO OSTRZEGANIA W PROGNOZOWANIU UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – NA PRZYKŁADZIE FIRMY QUMAK S.A.

dr Artur Figurski, mgr Joanna Juszczyk

W artykule ukazano skuteczność czterech wybranych modeli wczesnego ostrzegania o zagrożeniu upadłością przedsiębiorstwa – na przykładzie spółki Qumak S.A. Analiza sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa została przeprowadzona na podstawie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

Pobierz PDF

4. ZACHOWANIA ZAKUPOWE MŁODYCH KONSUMENTÓW NA RYNKU NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

dr inż. Dominika Woźny

Zachowania zakupowe konsumentów są to zachowania związane z procesem nabycia produktu, który dotyczy podjęcia decyzji wyboru, dokonywanej według złożonych kryteriów. Poznanie tego procesu stanowi niezwykle cenną bazę informacji dla przedsiębiorstw, która umożliwia im opracowanie skutecznego programu działania. W artykule opisano obszar zachowań zakupowych konsumenta. Scharakteryzowano rynek napojów alkoholowych w Polsce. Na podstawie wyników własnego badania ankietowego przeprowadzonego wśród 100 osób w wieku 20-34 lata, dokonano analizy zachowań zakupowych młodych nabywców napojów alkoholowych.

Pobierz PDF

Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.262)