Strona główna


Bieżące wydanie

Zeszyt Naukowy (51)

Wydanie: 2019

Liczba artykułów: 4

Zapraszamy do lektury 51 numeru Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Poszczególne opracowania tego wydania charakteryzuje podejście wieloaspektowe i interdyscyplinarne, co w warunkach złożoności współcześnie zachodzących procesów gospodarczych wydaje się konieczne.


1. RETROSPEKTYWNA ANALIZA I KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA CUKRU W POLSCE W LATACH 1989-2018

mgr Jarosław Momot

Rozwój ekonomiczny cukrownictwa w Polsce zależy od polityki gospodarczej Rządu RP i KE. Celem artykułu jest przedstawienie transformacji cukrownictwa w Polsce od 1989 r. i zaproponowanie ekonomicznie uzasadnionego kierunku jego rozwoju. Artykuł został podzielony na III części. Cześć I opracowania zawiera periodyzację rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce w okresie transformacji i jej podział na III etapy: etap I: deregulacji cukrownictwa i protekcjonizmu rynkowego obejmujący lata 1989-1993; etap II: regulacji produkcji buraków cukrowych i otwartego rynku obejmujący okres od 1994 r. do 1 października 2017 r.; etap III: deregulacji produkcji buraków cukrowych, regulowanego rynku i konsolidacji spożywczych spółek państwowych, który rozpoczął się symbolicznie w dniu 1 października 2017 r. – zniesienie kwot cukrowych. Część II artykułu ukazuje przekształcenia struktury własnościowej polskiego cukrownictwa. Cześć III została poświęcona systemowi bezkwotowemu (lata 1989-1994 i od dnia 1 p

Pobierz PDF

2. AUDYT I CONTROLLING FINSNOWY W SYSTEMIE INFORMACYJNO-KONTROLNYM JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ – OBSZARY DYWERGENCJI I KONWERGENCJI

dr Ewa Grabowska-Kaczmarczyk, dr Sylwia Krajewska

Rozwój globalnej gospodarki determinuje konieczność dostosowania przedsiębiorstw do oczekiwań ewoluującego rynku. Relewantne i skuteczne działania jednostek powinny uwzględniać najnowsze rozwiązania organizacyjno-prawne z zakresu rachunkowości i koncepcji zarządzania. W tym celu niezbędna jest budowa holistycznego i elastycznego systemu informacyjno-kontrolnego przedsiębiorstwa, który zapewni wiarygodność informacji, zabezpieczając je przed istotnymi zniekształceniami oraz zwiększy ich znaczenie w procesie decyzyjnym. Celem głównym opracowania jest przedstawienie roli audytu finansowego i controllingu finansowego jako narzędzi informacyjno-kontrolnych jednostek gospodarczych oraz zwrócenie uwagi na obszary ich dywergencji i konwergencji. Do realizacji celu wykorzystano analizę krytyczną literatury przedmiotu z zakresu audytu i controllingu finansowego, a przy formułowaniu wniosków – metody dedukcji i syntezy.

Pobierz PDF

3. ANALIZA PRZEBIEGU PROCESU LEGALIZACJI POBYTU I PRACY ORAZ ADAPTACJI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – WYNIKI WŁASNYCH BADAŃ SONDAŻOWYCH

mgr Viktoriia Kishchak

W obliczu wzrastającej liczby migracji obywateli państw trzecich do Polski, ważną kwestią staje się sprawne przeprowadzenie procesu legalizacji ich pobytu i pracy, który sprawnie i pozytywnie przeprowadzony, może determinować jakość ich pobytu w Polsce i ich opinie na temat naszego kraju. W artykule dokonano analizy składanych wniosków o pobyt i zezwolenie na pracę składanych w Małopolsce przez obywateli państw trzecich. Zaprezentowano wyniki własnego badania ankietowego przeprowadzonego wśród 79 osób cudzoziemców rosyjskojęzycznych zamieszkujących w Małopolsce, a także omówiono wynikające z niego wnioski. W celu zapoznania się z przebiegiem organizacji pracy Urzędów Wojewódzkich, a także zmian wprowadzanych w trakcie lawinowych wzrostów liczby aplikacji o nadanie zezwoleń na pobyt i pracę cudzoziemców, przeprowadzono wywiad z osobą znajdującą się na kierowniczym stanowisku w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto podano propozycję wpro

Pobierz PDF

4. EFEKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA JAKO KLUCZOWY MIERNIK SKUTECZNOŚCI PRAWA

Weronika Wojturska

Ekonomiczna analiza prawa jako przedmiot interdyscyplinarny zajmuje się badaniem prawa, opisem instytucji i zjawisk prawnych wykorzystując do tego narzędzia nauki ekonomii. Ewaluacja prawa przy zastosowaniu narzędzi badawczych oraz aparatu pojęciowego mikroekonomii dokonuje się z punktu widzenia kryteriów takich jak efektywność. Jest to wskaźnik, który wyjaśnia zasady prawne z ekonomicznego punktu widzenia oraz pozwala przewidzieć skutki stosowania konkretnych rozwiązań. Tym samym, w opinii autorki efektywność powinna być główną wskazówką dla ustawodawcy, jednakże nie można przyznać jej prymatu bezwzględnej nadrzędności w stosunku do innych konkurencyjnych celów prawa. W niniejszej pracy przedstawiona zostanie relacja pojęcia efektywności gospodarczej w teorii prawa i ekonomii poprzez wskazanie poszczególnych przykładów zastosowania miernika skuteczności w wybranych dziedzinach prawa. Dowodząc postawionej tezy, autorka uwidoczni jej użyteczność oraz wagę jaką odgrywa we współczesnym pr

Pobierz PDF

Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.173)