Strona główna


Bieżące wydanie

Zeszyt Naukowy (64)

Wydanie: 2022

Liczba artykułów: 4

Bieżące wydanie Zeszytu Naukowego zawiera artykuły, które są rezultatem współpracy naukowej nauczycieli akademickich ze studentami, a także opracowania studentów, które zostały zaprezentowane podczas IV Studenckiej Sesji Naukowej WSZiB, która odbyła się 2 czerwca 2022 r.


1. SPECYFIKA PRACY W ZESPOŁACH OPARTYCH O METODYKĘ SCRUM NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA X

lic. Dorota Szpilka, dr inż. Dominika Woźny

Metodyka Scrum jest jednym z podejść jakie można wyróżnić w zwinnym zarządzaniu projektami Agile. Można stwierdzić, że Scrum jest rodzajem iteracyjnej pracy zespołowej. Ponadto warto dodać, że Scrum stanowi opis zbioru spotkań, narzędzi oraz ról, które w połączeniu ze sobą pomagają zespołom pracowniczym uporządkować pracę i nią zarządzać. W niniejszym opracowaniu podano istotę pracy w zespołach opartych o metodykę Scrum, dokonano analizy pracy w zespole opartym o metodykę Scrum w przedsiębiorstwie X, a także zaproponowano usprawnienia funkcjonowania zespołu scrumowego w badanym przedsiębiorstwie.

Pobierz PDF

2. SYTUACJA KOBIET NA RYNKU PRACY, CZYLI NIERÓWNA WALKA O RÓWNOUPRAWNIENIE

mgr Aleksandra Klimecka-Sobol, dr Karolina Strzelczyk

Artykuł podejmuje temat niekorzystnej sytuacji Polek na rynku pracy. Powstałe w toku historii stereotypy mają swoje konsekwencje w postaci dyskryminacji kobiet w miejscu pracy, gorszych warunków pracy i płacy oraz ograniczonych możliwości awansu i szans na osiągnięcie sukcesu zawodowego. W artykule skupiono się na analizie historii aktywizacji zawodowej kobiet w Polsce. Zbadano także zjawisko płci kulturowej. Opisano ponadto rozmaite przeszkody na drodze do równości płci takie jak dyskryminacja kobiet w procesie rekrutacji i selekcji pracowników oraz macierzyństwo. Dopełnieniem analizy jest badanie własne, które pozwoliło poznać realną kobiecą perspektywę na kwestię równouprawnienia.

Pobierz PDF

3. ŚWIADOMOŚĆ TECHNIK MANIPULACJI PSYCHOLOGICZNEJ PRACOWNIKÓW BRANŻY IT

mgr Joanna Dreżewska, Kacper Stabryła-Tatko

W artykule zostały przedstawione pojęcia z zakresu wpływu społecznego, manipulacji i świadomości. Omówiono wyniki badań własnych, z których wynika fakt, że stan wiedzy pracowników branży IT – grupie zawodowej, czyli osób o wysokim stopniu kompetencji i wykształceniu wyższym – w temacie działania technik manipulacji jest bardzo niski. Również stwierdzono wysoką nieświadomość stosowania podstawowych technik manipulacji przez badanych w życiu codziennym i zawodowym. Zapoznanie osób z tematyką wywierania wpływu i manipulacji znacząco podnosi poziom percepcji ich świadomości w tych kwestiach oraz zwiększa ich wrażliwość na stosowanie technik manipulacji powodując uznanie ich za nieetyczne i społecznie nieakceptowalne.

Pobierz PDF

4. ANALIZA FINANSOWA JAKO NARZĘDZIE BADANIA WPŁYWU PANDEMII COVID-19 NA KONDYCJĘ FINANSOWĄ SPÓŁEK NOTOWANYCH NA RYNKU REGULOWANYM

Anna Chodakowska, Monika Stanek

Analiza finansowa jest ważnym aspektem nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla inwestorów. Pojawienie się pandemii COVID-19 realnie wpłynęło na sferę finansową przedsiębiorstw. Celem artykułu jest dokonanie oceny wpływu pandemii COVID-19 na kondycję finansową spółek notowanych na rynku regulowanym przy wykorzystaniu narzędzi i metod analizy finansowej.

Pobierz PDF

Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.158)