Strona główna


Bieżące wydanie

Zeszyt Naukowy (52)

Wydanie: 2019

Liczba artykułów: 4

Zapraszamy do lektury najnowszego Zeszytu Naukowego (52) Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Tym razem wszystkie opracowania dotyczą szeroko rozumianej problematyki zarządzania i poświęcone są aktualnym zagadnieniom z tego zakresu.


1. ANTYKONKURENCYJNE PRAKTYKI W RELACJACH MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI: UWAGI NA TLE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA P2B

Monika Woźniak

Jednolity rynek cyfrowy (’JRC’) jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów unijnej gospodarki. Artykuł ma na celu przedstawienie wyzwań, które stoją przed legislatorem, wynikających ze popularyzacji usług pośrednictwa internetowego, które są kluczowym komponentem JRC. Rada Unii Europejskiej, świadoma problemów związanych z antykonkurencyjnymi praktykami w obszarze platform internetowych, przyjęła w ostatnim czasie Rozporządzenie w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Artykuł opisuje najbardziej istotne cechy usług pośrednictwa internetowego, co ułatwia rozumienie postanowień zawartych w nowym Rozporządzeniu. Kolejno przedmiotem opisu i analizy są główne aspekty Rozporządzenia - są to między innymi obowiązki informacyjne oraz nowe mechanizmy ochrony prawnej użytkowników biznesowych. W końcowej części artykułu są przedstawione konkluzje i ocena nadchodzących zmian prawny

Pobierz PDF

2. KODEKS ETYCZNY JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ZACHOWAŃ ETYCZNYCH W POZABANKOWYCH PODMIOTACH POŻYCZKOWYCH

Małgorzata Jaworska, dr Justyna Michniak-Szladerba

Artykuł porusza kwestię kształtowania zachowań etycznych poprzez stosowanie w praktyce działania organizacji kodeksów etycznych. Badaniami objęto wybrane pozabankowe instytucje pożyczkowe. Instytucje te nie podlegają ścisłemu nadzorowi ze strony organów państwa, a co za tym idzie istnieje podejrzenie, że występowanie zachowań nieetycznych w obszarze ich działalności może pojawiać się częściej niż w przypadku ściśle nadzorowanych instytucji bankowych. Instytucje pozabankowe mogą jednak budować zaufanie interesariuszy w oparciu o prawidło przygotowane i właściwie stosowane kodeksy etyczne. Jak pokazały przedstawione w artykule wyniki badań, nie jest to częsta praktyka.

Pobierz PDF

3. PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE I PODSTAWOWE ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI

Marcin Bieliński

Problematyka niniejszego artykułu dotyczy programowania neurolingwistycznego (NLP). Przedstawiono w nim historię programowania neurolingwistycznego, podano możliwości jakie daje stosowanie tej techniki. Przybliżono w jaki sposób ludzki mózg odbiera i przetwarza informacje. Zaprezentowano podstawy skutecznej komunikacji. Na podstawie wyników własnego badania ankietowego ukazano wpływ stosowania technik NLP na satysfakcję klienta z obsługi, a tym samym na jego opinię na temat przedsiębiorstwa.

Pobierz PDF

4. KOMPETENCJE PRACOWNICZE ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W PORCIE LOTNICZYM

Aleksandra Markiewicz

Porty lotnicze stoją przez wyzwaniem zapewnienia pomocy osobom niepełnosprawnym oraz z ograniczoną sprawnością ruchową, w dostępie do usług przez nich oferowanych, w celu wyrównania szans w normalnym podróżowaniu. Dzieje się to poprzez likwidację barier, z którymi spotykają się osoby niepełnosprawne. W artykule opisano rodzaje niepełnosprawności z punku widzenia konieczności dostosowania odpowiedniej pomocy, kompetencje jakimi powinny się odznaczać osoby zajmujące się asystą w portach lotniczych oraz zaproponowano dobre praktyki w zarządzaniu komunikacją z osobami zgłaszającymi potrzebę w pokonaniu barier i pomocy na lotnisku.

Pobierz PDF

Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.178)