Strona główna


Bieżące wydanie

Zeszyt Naukowy (48)

Wydanie: 2018

Liczba artykułów: 8

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego. Tym razem publikowane teksty są owocem pracy studentów i młodych pracowników nauki. Zgłoszone do wydawnictwa teksty przeszły pełen cykl wydawniczy i uzyskały pozytywne recenzje, co determinuje fakt ich wydania. Opublikowane w zeszycie teksty stanowią wynik badań młodych naukowców głównie z zakresu nauk społecznych - w tym zarządzania, marketingu, finansów czy prawa. Praktyczny wymiar publikowanych wyników badań pozwala na ich zastosowanie zarówno w procesie dydaktycznym, jak też w życiu gospodarczym. Zapraszamy do lektury!


1. LIMITED LIABILITY COMPANY. SOME COMPARATIVE REMARKS

Jakub Ciuchta

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najbardziej popularnych prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Dzieje się tak w wielu systemach prawnych, nawet krańcowo od siebie dostępnych. Próba znalezienia punktów wspólnych oraz różnic metodą komparatystyki prawniczej może być pomocna w wytłumaczeniu fenomenu popularności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakres uproszczeń i ułatwień dla sp. z o.o. w porównaniu do modelowej spółki kapitałowej w danej jurysdykcji jest bardzo różny. Jednak upraszczanie struktury i przede wszystkim bardziej bezpośrednia kontrola właścicieli nad działaniami spółki są czynnikami występującymi we wszystkich badanych jurysdykcjach.

Pobierz PDF

2. PRYWATNOŚĆ, A KORPORACJE – BEZPIECZENSTWO INFORMACJI W DOBIE NOWYCH TECHNOLOGII

lic. Anna Zapiór

Niniejszy artykuł ma na celu zwrócić uwagę na zagrożenia płynące z wykorzystywania nowych technologii, a przede wszystkim z nadmiernego umieszczania informacji na wszelkiego rodzaju serwisach społecznościowych. Wskazano w nim także sposoby zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach przez firmy takie jak Kaspersky Lab, Facebook, czy Google, a także zwrócono uwagę na ich nieetyczne zachowania wobec użytkowników i klientów.

Pobierz PDF

3. POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY, JAKO FORMA PROFILAKTYKI DYSFUNKCJI KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ

Aleksandra Markiewicz, Paulina Sosnowska

Komunikacja interpersonalna jest nieodzownym elementem funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Pozwala na budowę relacji, innowacyjność i rozwój. Z drugiej strony, stanowi ognisko nieporozumień i destrukcji. Człowiek staje przed problemem komunikacji i niejednokrotnie próbuje od niego uciec dążąc do tak zwanego „świętego spokoju” – stanu, w którym nie dochodzą do człowieka żadne informacje, komunikaty, żądania, i można się zrelaksować, blokując dopływ, czy oddziaływanie, niechcianych wypowiedzi. Celem artykułu jest omówienie problematyki komunikacji interpersonalnej w kontekście metod jej modyfikacji mając na uwadze dobrostan jednostki.

Pobierz PDF

4. WPŁYW COACHINGU NA POTRZEBY KLIENTA

Wojciech Grybel

Potrzeby klientów w aspekcie ich zaspokajania jest od lat 60. XIX w przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych takich jak ekonomia, zarządzanie czy marketing i innych. Często zdarza się, iż klienci nabywają rzeczy, które nie są im w ogóle potrzebne. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie dlaczego klienci kupują rzeczy, które nie są im potrzebne, a jednak znalazły się w ich koszyku zakupowym? W artykule zostanie scharakteryzowany coachingu oraz jego metody i narzędzia.

Pobierz PDF

5. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW ISTOTNYM ELEMENTEM ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

Kamila Zelga

Nie ulega wątpliwości, że obecnie najważniejszy zasób każdego przedsiębiorstwa stanowią niezmiennie jego pracownicy. Kierowanie organizacją wymaga nie tylko zaangażowania kapitału finansowego oraz zastosowania nowoczesnych technik, ale również umiejętności zarządzania ludźmi. Niezbędnym elementem sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, prowadzącym do efektywnego wykorzystania posiadanych przez pracowników umiejętności oraz kwalifikacji, jest właściwa motywacja, wsparta skutecznymi narzędzia motywowania. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie problematyki motywowania pracowników jako funkcji zarządzania oraz przedstawienie finansowych i pozafinansowych narzędzi motywowania, które determinują jakość wykonywanych przez pracowników zadań.

Pobierz PDF

6. ZASTOSOWANIE PRAWA UNIJNEGO DO NARUSZEŃ PRAWORZĄDNOŚCI PRZEZ PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

Monika Woźniak

Aby zrozumieć, czy i dlaczego prawo Unii Europejskiej powinno znajdować zastosowanie do naruszeń praworządności przez państwo członkowskie, należy sięgnąć przede wszystkim do aktów prawnych UE. Jednakże ze względu na fakt, że prawo unijne odzwierciedla aksjologię i cele wspólnoty europejskiej, znajomość tych czynników będzie pomocna przy wykładni traktatów i innych dokumentów. Idea praworządności zaczerpnięta z konstytucyjnej tradycji państw członkowskich ma fundamentalne znaczenie dla Unii Europejskiej. z tego względu wielokrotnie odwołują do niej traktaty, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, rezolucje, komunikaty etc.

Pobierz PDF

7. UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W POLSCE - KONTEKST TEORETYCZNY

mgr Piotr Kolano

Artykuł koncentruje się na uwarunkowaniach konkurencyjności banków spółdzielczych w Polsce- w kontekście teoretycznym. Główny cel artykułu stanowi przedstawienie podstawowych kwestii dotyczących konkurencyjności banków spółdzielczych. W tym zakresie dokonano analizy danych zastanych w obrębie takich obszarów tematycznych jak specyfika banków spółdzielczych, pojęcia i determinantów konkurencyjności, zewnętrzne i wewnętrzne czynniki konkurencyjności banków spółdzielczych, strategiczne ujęcie konkurencyjności banków spółdzielczych, jak również rozwój banków spółdzielczych w Polsce z wykorzystaniem narzędzi konkurencyjności.

Pobierz PDF

8. MOTYWACJA I JEJ WPŁYW NA JAKOŚĆ PRACY PIELĘGNIAREK W WYBRANYCH ODDZIAŁACH SZPITALNYCH PUBLICZNEJ PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA

mgr Agnieszka Anna Pawlik

Motywacja i jej wpływ na jakość pracy pielęgniarek na oddziałach szpitalnych w publicznej placówce słuzby zdrowia – to temat ważny, gdyż ogromnym problemem polskiego pielęgniarstwa obecnie są niepokojaco niskie zasoby kadrowe z powodu braku zainteresowania tym zawodem. Czym jest motywacja, jaki ma wpływ na pielęgniarki i organizację oraz jakie 86 miejsce jest kadr pielegniarskich oraz publicznego szpitala w systemie opieki zdrowotnej, to pytania, na które można znależć odpowiedź w artykule. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie oczekiwań zawodowych pielęgniarek i umozliwiła szersze spojrzenie na badaną problematykę. Pokazano, że aby system motywacji był skuteczny i miał wpływ na wysoką jakość pracy – nie musi być idealny ale przede wszystkim dopasowany do potrzeb pracowników.

Pobierz PDF

Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.172)