Strona główna


Bieżące wydanie

Zeszyt Naukowy (56)

Wydanie: 2020

Liczba artykułów: 3

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu Naukowego WSZiB. W opracowaniu znajdują się artykuły dotyczące współczesnych problemów zarządzania.


1. WPŁYW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WOBEC ŚRODOWISKA NATURALNEGO NA WIZERUNEK ORGANIZACJI

lic. Anna Ślusarek, dr inż. Dominika Woźny

Istotą społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest uwzględnienie w działalności organizacji problemów społecznych, ochrony środowiska i relacji z interesariuszami. Funkcjonowanie w zgodzie z otoczeniem, a w szczególności dbanie o środowisko naturalne, oddziałuje na obraz organizacji w opinii publicznej. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano odpowiedzialność biznesu wobec środowiska naturalnego jako jeden z obszarów CSR. Zaprezentowano CSR jako strategię w budowaniu wizerunku organizacji. Na podstawie wyników własnych badań ankietowych dokonano analizy wpływu społecznej odpowiedzialności biznesu wobec środowiska naturalnego na wizerunek organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem banku.

Pobierz PDF

2. STATYSTYCZNA ANALIZA ZMIENNOŚCI KURSÓW AKCJI WYBRANYCH SPÓŁEK WIG W LATACH 2015-2020

mgr Joanna Dreżewska, dr hab. inż. Tomasz Niedoba

Celem niniejszego artykułu jest próba scharakteryzowania zmienności kursów akcji spółek należących do WIG20 oraz samego indeksu WIG20, przy wykorzystaniu metod statystycznych. Kursy akcji badanych spółek ulegały w wybranym przedziale czasu głębokim wahaniom. Przeprowadzona analiza korelacji wskazuje na losowy charakter tych zmian. Analizując pozostałe wskaźniki zauważyć można powiązania branżowe firm, tj. kursy akcji spółek o podobnym profilu są ze sobą skorelowane. Zastosowana metoda degresywnej regresji krokowej pozwoliła na zbudowanie modelu prognozującego zmiany indeksu WIG20 z 70% pewnością.

Pobierz PDF

3. ZNACZENIE AUDYTÓW W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

dr inż. Piotr Wojciechowski

Audyty wewnętrze są wymaganiem norm zarządzania jakością. Kierownictwo firmy odpowiada za planowe realizowanie działań audytowych. Audytorom muszą być zapewnione odpowiednie warunki pracy, do których należy zaliczyć zaangażowanie kierownictwa oraz wsparcie ze strony kadry kierowniczej. Budowanie sprawnego zespołu audytowego ma istotne znaczenie dla osiągania założonych celów jakościowych. W organizacjach, w których widoczne jest takie zaangażowanie, stan zgodności z wymaganiami norm jakości jest wyższy niż w organizacjach, w których istnieje tendencja do całkowitego przenoszenia odpowiedzialności na przedstawicieli kierownictwa.

Pobierz PDF

Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.213)