Strona główna


Bieżące wydanie

Zeszyt Naukowy (49)

Wydanie: 2018

Liczba artykułów: 5

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego. Tematyka całości tego numeru poświęcona jest współczesnym problemom służby zdrowia związanym między innymi z: telemedycyną, konsekwencjami wprowadzenia RODO w działalności podmiotów leczniczych, nowymi rozwiązaniami technologicznymi wpływającymi na problem bezpieczeństwa i poufności danych medycznych. Zapraszamy do lektury!


1. TELEMEDYCYNA W POLSCE I NA UKRAINIE – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU

mgr Krzysztof Gajda, mgr Mariusz Kielar, dr Anna Petriunenko, dr Artur Romaszewski

W artykule opisano problem obecnego i przyszłego wykorzystywania usług z zakresu telemedycyny na Ukrainie i w Polsce. Sytuacja w obydwu krajach jest oczywiście odmienna, ale niektóre zjawiska są dla nich wspólne. Chodzi tu o problem starzenia się społeczeństwa oraz problem zbyt małej ilości kadry medycznej, przynajmniej na niektórych obszarach krajów. Na Ukrainie przyjęto niedawno regulacje prawne dotyczące telemedycyny. W artykule zostanie podjęta próba wskazania, czym się różnią od regulacji polskich i jak wygląda ich realne stosowanie na Ukrainie. Przedstawiono również najważniejsze wnioski z badania porównawczego systemów nauczania na uczelniach medycznych w obydwu krajach tego typu zagadnień.

Pobierz PDF

2. NOWE PRAWA PACJENTA WYNIKAJĄCE Z RODO W DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW LECZNICZYCH

mgr Krzysztof Gajda, mgr Mariusz Kielar, dr Artur Romaszewski, dr hab. med. Wojciech Trąbka

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w tekście RODO, przyznało szereg praw każdej osobie, której dane są przetwarzane, przy czym nie ma tu znaczenia fakt, czy przetwarzanie to odbywa się na podstawie przepisów prawa, czy też zgody lub umowy. Część praw jest bowiem wspólna dla wszystkich osób, których dane są przetwarzane. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody katalog praw jest szerszy.

Pobierz PDF

3. NOWE TECHNOLOGIE - PROPONOWANE ROZWIĄZANIA INSTYTUCJONALNE I PROGRAMOWE W OCHRONIE DANYCH MEDYCZNYCH

mgr Krzysztof Gajda, mgr Mariusz Kielar, dr Artur Romaszewski, dr hab. med. Wojciech Trąbka

W artykule omówiono wpływ niektórych nowych rozwiązań technologicznych na problem bezpieczeństwa i poufności danych medycznych oraz przedstawiono możliwe rozwiązania instytucjonalne i programowe wspierające instytucje opieki zdrowotnej w zapewnieniu, zgodnie z nowymi regulacjami, odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych medycznych. Urządzenia monitorujące parametry życiowe pacjentów i wiele innych rozwiązań telemedycznych generują ogromne ilości danych medycznych podlegających ochronie. Tajemnice przedsiębiorstwa oraz tajemnica telekomunikacyjna mogą stanowić pewien system zabezpieczeń. W artykule omówiono zasady budowy systemów informatycznych: privacy by design i privacy by default , nowe rozporządzenie e-privacy oraz kodeksy postępowania, jako elementy służące poprawie bezpieczeństwa danych medycznych. Przedstawiono także rolę oceny ryzyk oraz audytu oprogramowania w jednostkach opieki zdrowotnej w aspekcie bezpieczeństwa danych osobowych.

Pobierz PDF

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA – NIE TYLKO RODO

mgr Krzysztof Gajda, mgr Mariusz Kielar, dr Artur Romaszewski, dr hab. med. Wojciech Trąbka

W związku ze zmianami regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych spowodowanymi przede wszystkim wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w tekście RODO, ukazało się szereg publikacji opisujących ten problem, w tym także jego reperkusje w ochronie zdrowia. Jednak zdaniem autorów publikacji problem jest bardziej złożony i trudno rozważać RODO w oderwaniu od innych regulacji, które w bardzo dużym stopniu będą wpływały na funkcjonowanie podmiotów leczniczych. Część zagadnień dotyczących tematyki bezpieczeństwa, związanych z wprowadzeniem ważnych regulacji Unii Europejskiej (UE) oraz uzupełniających ich aktów prawa krajowego, w odniesieniu do systemu ochrony zdrowia jest bardzo rzadko publicznie porusza

Pobierz PDF

5. IDENTYFIKACJA I UWIERZYTELNIANIE PODMIOTÓW ORAZ DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH W OCHRONIE ZDROWIA JAKO NIEZBĘDNE ATRYBUTY BEZPIECZEŃSTWA DANYCH I INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA

mgr Szczepan Jakubowski, dr Artur Romaszewski, dr hab. med. Wojciech Trąbka

Ostatnio pojawiło się wyjątkowo dużo publikacji dotyczących problemu ochrony danych, również w opiece zdrowotnej. Uwaga autorów tych publikacji koncentruje się głównie na przepisach RODO oraz polskiej ustawie o ochronie danych . Nie można tego samego powiedzieć o przepisach innego, nie mniej ważnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do e-transakcji na rynku wewnętrznym (Regulation of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust for electronic transactions in the internal market) - (tzw. eIDAS) oraz polskich przepisach, których zadaniem jest uzupełnienie i uszczegółowienie regulacji UE w zakresie wskazanym w przepisach. Niestety mało jest publikacji dotyczących rozwiązań zawartych w Rozporządzeniu (eIDAS) w odniesieniu do ochrony zdrowia. Rozporządzenie eIDAS jest jedną z ważniejszych regulacji, której rozwiązania są kluczowe dla systemu ochrony zdrowia. Jego podstaw

Pobierz PDF

Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.176)