Main page


Current issue

Zeszyt Naukowy (55)

Edition: 2020

Articles count: 3

We are pleased to present the latest Scientific Journal (55) of the School of Banking and Management. The issue includes articles concerning a wide spectrum of management subjects with a particular consideration of the current problems in the field.


2. ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ ORAZ ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU KAPITAŁOWYM

dr Anna Kijanka, prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski

W artykule omówiono rolę analizy fundamentalnej oraz analizy technicznej w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym. Badania empiryczne przeprowadzono na przykładzie Spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Do oszacowania wartości fundamentalnej Spółki wykorzystano metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, a uzyskaną jej wyniku cenę akcji Spółki porównano z aktualnie obowiązującą ceną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizę techniczną natomiast przeprowadzono w różnych horyzontach czasowych inwestycji oraz podjęto próbę określenia rekomendacji inwestycyjnej dla każdego z nich.

Download PDF

2. ROLE OF FUNDAMENTAL AND TECHNICAL ANALYSES IN INVESTMENT DECISION MAKING ON CAPITAL MARKET

dr Artur Figurski, mgr Agnieszka Oleksy

The article discusses the role of the fundamental and technical analysis in investment decision-making on the capital market. An empirical investigation was conducted and exemplified by the Śnieżka S.A paint and varnish manufacturer. In order to estimate the fundamental value of the company, the discounted cash flow method was applied and the obtained company’s share value was compared with the current price on the Warsaw Stock Exchange. The technical analysis was conducted in different investment time horizons and an attempt was made to determine an investment recommendation for each of the horizons.

Download PDF

3. APPLICATION OF SELECTED EARLY WARNING MODELS IN COMPANY BANKRUPTCY PREDICTION AS ILLUSTRATED BY QUMAK S.A. COMPANY

dr Artur Figurski, mgr Joanna Juszczyk

The article presented the effectiveness of the four selected company bankruptcy early-warning models , as illustrated by the QUMAK company. The financial analysis of the company was based on the company’s financial reports for fiscal years 2016 and 2017 that were completed on 31 December.

Download PDF

Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
All rights reserved. (0.153)